Taisyklės

Sveiki atvykę į interneto svetainę, kuri priklauso ir kurią tvarko UAB „Mano daktaras“, juridinio asmens kodas 303085208, PVM mokėtojo kodas LT100007884316, registracijos adresas Naugarduko g. 3, Vilnius, jos dukterinės įmonės bei filialai ir kiti asmenys (toliau drauge – uodega.lt).

Šis dokumentas yra sutartis tarp duomenų valdytojo UAB „Mano daktaras“ ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi interneto svetaine, kuri pasiekiama internetiniu adresu www.uodega.lt (toliau – Svetainė), o tai pat ir taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria iš teikiamų paslaugų, įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros.

1.       Bendrosios nuostatos

1.1. „uodega.lt“ suteikia Lankytojams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje veterinarijos gydytojai ar specialistai įkelia informaciją apie save ir savo teikiamas paslaugas, o Lankytojai pasinaudodami Svetaine gali užregistruoti augintinį vizitui.

1.2. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojimąsi elektroniniu paštu, skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita (toliau – Paslaugos). Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.

1.3. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Svetaine, „uodega.lt“ turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Apie visus būsimus Taisyklių pasikeitimus ir (ar) papildymus Lankytojai visuomet bus informuoti, paskelbiant naująją Taisyklių redakciją Svetainėje ir sudarant techninę galimybę Lankytojams pirmą kartą jungiantis prie Svetainės, esant naujai Taisyklių redakcijai, ją perskaityti ir patvirtinti. Tokia pačia tvarka kaip ir Taisyklių pasikeitimo ir (ar) papildymo atveju, Lankytojai informuojami ir pasikeitus duomenų valdytojui.

2. Registracija, prisijungimo duomenys ir duomenys apie augintinį, jo sveikatą

2.1. Atsižvelgiant į tai, jog dalis Paslaugų yra prieinamos Lankytojui tik atlikus registracijos procedūrą Svetainėje (toliau – Registracija), Lankytojas yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis jis gali naudotis Svetainėje, apimtį.

2.2. Norėdamas naudotis arba turėti galimybę naudotis visomis Svetainėje prieinamomis Paslaugomis, Lankytojas privalo atlikti Registraciją. Registracija atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje ir suvedant Registracijos formoje prašomus pateikti Lankytojo ir jo augintinio duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, slaptažodį (toliau – Prisijungimo duomenys), augintinio vardą, rūšį, gimimo metus, gyvūno lytį, gyvūno vardą dokumentuose, gyvūno dokumento nr.

2.3. Atlikdamas Registraciją Lankytojas supranta, kad pateikęs neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis negalės užregistruoti augintio pas veterinarijos gydytoją ar specialistą arba jam nebus suteikta paslauga. Lankytojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. „uodega.lt“ turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Lankytojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Lankytojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis „uodega.lt“ turi teisę neregistruoti Lankytojo, nepranešus Lankytojui, pašalinti Lankytoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.

2.4. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis rūpinasi ir atsako už Prisijungimo duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis Paslaugomis, slaptumą, išskyrus atvejus, kai duomenys prarandami dėl „uodega.lt“ kaltės.

2.5. Lankytojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė uodega.lt“ registruodamasis Svetainėje, Prisijungimo duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog „uodega.lt“ vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. „uodega.lt“ jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.

2.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti, pažeidžiant Lankytojo įsipareigojimą neatskleisti Prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Lankytojui.

2.7. Lankytojas sutinka, kad Prisijungimo duomenys, kuriuos Lankytojas pateikia registruodamasis Svetainėje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis, įskaitant Lankytojo registraciją pas veterinarijos gydytoją ar specialistą, būtų valdomi ir tvarkomi „uodega.lt“, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis. Lankytojas sutikimą dėl Prisijungimo duomenų naudojimo išreiškia varnele pažymėdamas laukelį:

„Sutinku su taisyklėmis. Taisyklės"

„Sutinku, kad mano duomenys būtų tvarkomi išankstinės registracijos tikslu. Taisyklės"

2.8. „uodega.lt“ užtikrina jam perduotų Prisijungimo duomenų, duomenų apie augintinį, jo sveikatą ir Taisyklių 2.11. punkte nurodytų duomenų apsaugą nuo duomenų atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.9. Prisijungimo duomenys (vardas, pavardė, el. p. adresas ir mob. telefono numeris – privalomi, komentaras registruojantis pas veterinarijos gydytoją ar specialistą nėra privalomas) ir duomenys apie augintinį ir jo sveikatą (augintinio vardas, gyvūno rūšis, lytis, gimimo metai – privalomi, gyvūno vardas dokumentuose, dokumento numeris, gyvūno veislė – neprivalomi, informacija apie vizitą pas veterinarijos gydytoją ar specialistą (veterinarijos gydytojo ar spcialisto vardas, pavardė, specialybė, įstaigos kontaktinė informacija bei vizito data ir laikas, apsilankymų istorija pas veterinarijos gydytoją ar specialistą) yra renkami Lankytojo augintinio registracijos pas veterinarijos gydytoją ar specialistą tikslu ir perduodami atitinkamai įstaigai, į kurią Lankytojas registruoja augintinį.

2.10. Lankytojui neišreiškus savo sutikimo dėl Prisijungimo duomenų ir duomenų apie augintinį ir jo sveikatą tvarkymo ir nepažymėjus Taisyklių 2.7. punkte nurodytos varnelės atitinkamame laukelyje, Registracija Svetainėje ir (ar) Lankytojo augintinio registracija pas veterinarijos gydytoją ar specialistą negalės būti tęsiama ir bus nutraukta, Lankytojas bus laikomas neužsiregistravusiu Svetainėje ir (ar) pas veterinarijos gydytoją ar specialistą.

2.11. Lankytojas sutinka, kad Prisijungimo duomenys, augintinio duomenys ir duomenys apie augintinio sveikatą būtų tvarkomi „uodega.lt“ rinkodaros tikslais, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis. Lankytojas sutikimą dėl šiame punkte nurodytų Prisijungimo duomenų ir duomenų apie augintinį ir jo sveikatą naudojimo rinkodaros tikslais išreiškia varnele pažymėdamas laukelį:

„Noriu gauti naujienas“

2.12. Jei Lankytojas nepageidauja, kad Taisyklių 2.11. punkte nurodyti duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, Lankytojas privalo nežymėti Taisyklių 2.11. punkte nurodytos varnelės atitinkame laukelyje. Tuo atveju, jei Lankytojas buvo išreiškęs Taisyklių 2.11. punkte nurodytą sutikimą dėl Taisyklių 2.11. punkte nurodytų duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais, tačiau Lankytojas nepageidauja, kad Taisyklių 2.11. punkte nurodyti duomenys būtų ateityje naudojami rinkodaros tikslais, Lankytojas bet kuriuo metu turi teisę rašyti elektroninį laišką adresu [email protected] arba pateikti prašymą adresu Kęstučio g. 25, Vilnius, ir nurodyti, kad nepageidauja, kad Taisyklių 2.11. punkte nurodyti duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais.

2.13. Lankytojas, pateikęs per vidinę Svetainės susirašinėjimo sistemą „uodega.lt“ prašymą pateikti informaciją (t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis), turi teisę sužinoti, kokius Prisijungimo duomenis ir duomenis apie augintinį ir jo sveikatą „uodega.lt“ tvarko, iš kokių šaltinių gavo, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir (ar) buvo teikti, ar visi Lankytojo Prisijungimo duomenys ir duomenys apie augintinį ir jo sveikatą yra išsamūs ir teisingi. Asmuo, kuris nebeturi Svetainėje savo vardu registruotos paskyros, turi teisę kreiptis „uodega.lt“ buveinės adresu asmeniškai, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (t. y. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba Asmens tapatybės kortelę) ir prašymą dėl informacijos apie jo Prisijungimo duomenų ir duomenų apie augintinį ir jo sveikatą tvarkymo. „uodega.lt“, gavęs tokį Lankytojo paklausimą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Lankytojo kreipimosi gavimo dienos jam atsako, ar su Lankytoju susiję Prisijungimo duomenys ir duomenys apie augintinį ir jo apie sveikatą yra tvarkomi . Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

2.14. Jeigu susipažinęs su savo Prisijungimo duomenimis ir duomenimis apie augintinį ir jo sveikatą, Lankytojas nustato, kad Prisijungimo duomenys ir duomenys apie augintinį ir jo sveikatą yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Prisijungimo duomenys ir duomenys apie augintinį ir jo sveikatą tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Lankytojas turi teisę kreiptis į „uodega.lt“ elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Prisijungimo duomenų ir duomenų apie sveikatą tvarkymo veiksmus. Asmuo, kuris nebeturi Svetainėje savo vardu registruotos paskyros, gavęs iš „uodega.lt“ atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Prisijungimo duomenyse ir duomenyse apie augintinį ir jo sveikatą, turi teisę reikalauti, kad jo Prisijungimo duomenys ir duomenys apie augintinį ir jo sveikatą kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, būtų patikslinti, pakoreguoti. Lankytojas, kuris naudojasi „uodega.lt“ prisiregistravęs, Prisijungimo duomenis ir duomenys apie augintinį ir jo sveikatą koreguoja, papildo ar naikina pats prisijungęs prie savo asmeninio profilio. „uodega.lt“ turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Prisijungimo duomenis ir duomenis apie augintinį ir jo sveikatą arba stabdyti Prisijungimo duomenų ir duomenų apie sveikatą tvarkymo veiksmus tik identifikavus Lankytojo, kuris kreipėsi, asmens tapatybę.

2.15. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises, Lankytojas ar kitas asmuo gali kreiptis į [email protected] arba adresu Kęstučio g. 25, Vilnius.

3. Svetainės keitimas ir Paslaugų ribojimas

3.1. „uodega.lt“, tobulindamas Svetainę ir (ar) Paslaugas, pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Lankytojui, keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, funkcijas, bet kokią informaciją. Lankytojas supranta ir sutinka, kad „uodega.lt“ niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui.

3.2. „uodega.lt“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nedelsiant:

3.2.1. panaikinti ir (ar) keisti visą ar dalį Lankytojo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetainės Paslaugomis, įskaitant komentarus, jeigu Lankytojas naudodamasis Svetaine pažeidžia šias Taisykles, jų 4.4.1.- 4.4.7. ir 4.5.2. - 4.5.4. punktus ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus;

3.2.2. apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes patekti į Svetainę ar jos dalį bei naudotis visomis arba dalimi Paslaugų, jeigu Lankytojas, naudodamasis Svetaine, pažeidžia šias Taisykles ir (ar) kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

3.3. „uodega.lt“ turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą atitinkamam terminui.

3.4. Šalys susitaria, kad „uodega.lt“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

3.5. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis, panaikindamas savo Prisijungimo duomenis ir duomenis apie augintinį ir jo sveikatą Svetainėje nurodytu būdu.

4.       Bendros nuostatos

4.1. „uodega.lt“ jokiu būdu nedalyvaus tarp Svetainės lankytojų ir veterinarijos gydytojų ar specialistų sudaromuose sandoriuose dėl augintinio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, „uodega.lt“ nekils jokių teisių ir pareigų, susijusių su tokiais sandoriais tarp veterinarijos gydytojų ar specialistų ir klientų, bei jokiais atvejais „uodega.lt“ negarantuoja ir nebus atsakingas dėl tinkamo tokių paslaugų suteikimo.

4.2. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne „uodega.lt“, yra atsakingas už visą informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą (toliau – Turinys), kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, ir su tuo susijusius teisinius santykius.

4.3. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

4.4. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:

4.4.1. naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės veikimui ir (ar) Paslaugų tinkamam teikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;

4.4.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas, prieštarautų viešajai tvarkai ir visuotinai pripažintiems moralės ir dorovės principams, skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę „uodega.lt“;

4.4.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.4.4. atliekant Registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

4.4.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant „uodega.lt“ darbuotojais, arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

4.4.6. savavališkai reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

4.4.7. atlikti daugiau nei vieną Registraciją Svetainėje, išskyrus atvejus kai Svetainėje reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą, o taip pat kai Lankytojas panaikina savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

4.5. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:

4.5.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

4.5.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;

4.5.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

4.5.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui.

4.6. Šalys susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų ir (ar) kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, „uodega.lt“ įgyja teisę taikyti šių Taisyklių 3.2. punkte nurodytas priemones. Lankytojas sutinka, kad „uodega.lt“ vienašališkai spręstų apie tai, ar Lankytojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį „uodega.lt“ sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

4.7. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog „uodega.lt“ nekontroliuoja kitų lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti, naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl „uodega.lt“ neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

4.8. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.

4.9. Lankytojas, sutinka, kad Prisijungimo duomenys (t. y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris), Lankytojo pasirinkimu nurodyti kiti Lankytojo asmens duomenys (t. y. lytis, gimimo data), duomenys apie augintinį ir jo sveikatą (t. y. augintinio vardas, rūšis, lytis gimimo metai, augintinio vardas dokumentuose, dokumento numeris, veislė, registracijos pas veterinarijos gydytoją ar specialistą informacija – veterinarijos gydytojo specialybė, veterinarijos gydytojo ar specialisto vardas pavardė, apsilankymo data) būtų tvarkomi ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Lankytojas taip pat sutinka gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio turinio, kurį teiks „uodega.lt“. Lankytojas sutikimą dėl šiame punkte nurodytų duomenų naudojimo išreiškia Registracijos metu varnele pažymėdamas laukelį:

„Noriu gauti naujienas.“

4.10. Taisyklių 4.9. punkte nurodytas turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė Registracijos metu.

4.11. Jei Lankytojas nepageidauja, kad Taisyklių 4.9. punkte nurodyti Lankytojo duomenys būtų tvarkomi ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, Lankytojas privalo nežymėti Taisyklių 4.9. punkte nurodytos varnelės. Jei Lankytojas po Registracijos nepageidauja, kad Taisyklių 4.9. punkte nurodyti duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, Lankytojas turi teisę atšaukti savo sutikimą Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, nurodydamas, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir (ar) SMS žinučių.

5.       Teisė komentuoti ir bendrauti. Teisės į Turinį

5.1. Lankytojas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą Turinį bei prieinamas Paslaugas.

5.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Prisijungimo duomenimis) ir visas Turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia, naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, gali būti saugomas „uodega.lt“ 2 metus nuo paskutinio Lankytojo apsilankymo Svetainėje (išskyrus duomenis, kurie, vadovaujantis įstatymų ir „uodega.lt“ asmens duomenų tvarkymo taisyklių nuostatomis, gali būti saugomi 6 mėnesius nuo ryšio datos).

5.3. Naudodamasis 5.1. punkte nurodyta teise, Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Lankytojo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus:

5.3.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

5.3.2. nepažeis „uodega.lt“ ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

5.3.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

5.3.4. nesukurs jokių teisinių pareigų „uodegas.lt“.

5.4. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne „uodega.lt“, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

5.5. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad „uodega.lt“ turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Lankytojo gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti „uodega.lt“ nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

6.       Intelektinė nuosavybė.

6.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško „uodega.lt“ sutikimo.

6.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra „uodega.lt“ nuosavybė arba „uodega.lt“ juos teisėtai naudoja.

7. „uodega.lt“ atsakomybės ribojimas.

7.1. Lankytojas sutinka, kad „uodega.lt“ nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

7.2. „uodega.lt“ jokiais atvejais nebus atsakingas už Svetainėje siūlomų veterinarijos gydytojų ar specialistų augintinio sveikatos priežiūros ir (ar) kitokių paslaugų kokybę ir (ar) tinkamą suteikimą.

7.3. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš „uodega.lt“ pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos jose bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims. „uodega.lt“ nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančio Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.

7.4. „uodega.lt“ neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas, naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Turinį.

7.5. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog „uodega.lt“ nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiantį Turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

7.6. Lankytojas supranta ir sutinka, kad „uodega.lt“ niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui, naudojantis Svetaine ar Paslaugomis.

7.7. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad „uodega.lt“ niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl Lankytojo veiksmų, kurie pažeidžia šias Taisykles ir (ar) kitus Lietuvos Respublikos teises aktus, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

8.       Taikytina teisė.

8.1.    Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.       Informacijos siuntimas.

9.1. „uodega.lt“ visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

9.2. „uodega.lt“ neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš „uodega.lt“. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui, kopijos buvimas „uodega.lt“ serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

9.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus klausimus Lankytojas siunčia Svetainėje nurodytais kontaktiniais adresais.

10.     Baigiamosios nuostatos.

10.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

10.2. Šalys susitaria, jog „uodega.lt“ gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims, be Lankytojo sutikimo, informavus Lankytoją šių Taisyklių 1.3. punkte nurodyta tvarka.

10.3. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėje Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami, remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.

10.4. Visi tarp Lankytojo ir „uodega.lt“ kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal „uodega.lt“ buveinės vietą.

Reikia pagalbos?

[email protected]